39 कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधीचे सर्वसाधारण वर्गात वितरीत केले

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – गती 2020-21 या वर्षासाठी सर्वसाधारण वर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी 39.015 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत 12 ऑगस्ट रोजीचा शासन निर्णय आज आपण या लेखातील माहिती पाहणार आहोत.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अद्यतने – गती

  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राफ्टर ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुक्रमे 60:40 च्या आर्थिक सहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्याने 2020-21 या वर्षासाठी वार्षिक रु. सर्वसाधारण श्रेणीसाठी 378.26 कोटी, ज्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा रु.
  • या मंजूर निधीपैकी रु. सर्वसाधारण वर्गासाठी २९७.२९० कोटी, रु. केंद्रीय वाट्यासाठी 178.74 कोटी आणि रु. राज्याच्या वाट्यासाठी 119.15 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, ते कृषी आयुक्तांना वितरित करण्यात आले आहेत.
  • तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ रु. 178.51 कोटी वितरीत करण्यात आले असून उर्वरित रु. 103.38 कोटींचा प्रकल्पनिहाय निधी वितरित करणे बाकी आहे.
  • त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाने या निधीच्या वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. या संदर्भात 12 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्य शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – गती शासन निर्णय 12 ऑगस्ट 2021

एकूण रु. या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कृषी आयुक्तांना 297.89 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. या वितरित निधीपैकी रु. शासन निर्णयानुसार 176.51 कोटी रुपये प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यात आले असून उर्वरित रु. 103.138 कोटी. ३९.०१५ कोटी (अक्षरशः ३९ कोटी १ लाख ५० हजार फक्त) शासन निर्णयानुसार प्रकल्पनिहाय निधीचे वितरण करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे की, सदर योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी उपलब्ध निधीचा विनियोग करताना दिनांक 11-12-2020 च्या शासन निर्णयाच्या सूचना व कार्यपद्धतीचे पालन करावे.

राष्ट्रीय कृषी विकास आराखडा – वेगवान शासन निर्णय

Leave a Comment