35188.50 लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2022-23 शासन निर्णय मंजूर जी.आर.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2022 GR Pdf: नमस्कार मित्रांनो, आज या लेखांमध्ये आम्ही केंद्र प्रायोजित आहोत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना 2022-23 आज या लेखांमध्ये आपण सन 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षातील 2022-23 या आर्थिक वर्षातील निधीच्या वितरणाबाबत 7 जून 2022 च्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2022-23 GR

2022-23 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातींसाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची मागणी 35188.50 लाख रुपये आहे ग्रामीण रोजगार इतर कार्यक्रम, अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती योजना अ अंतर्गत योजना, अनुसूचित जाती योजना आर. , अनुदानित आणि प्रधानमंत्री आवास योजना. योजना ग्रामीण राज्य विषयासाठी 40% अनुदान अनुदानाच्या खाते शीर्षकाखाली रु.23459 लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली साथीची परिस्थिती लक्षात घेऊन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणाची व्यवस्था वित्त विभागाशी संबंधित परिपत्रकांवर ठरविण्यात आली आहे. केंद्रीय पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार, 60% केंद्रीय हिस्सा म्हणजे 18539.280 लाख आणि 40% राज्य हिस्सा म्हणजे 12359.520 लाख रुपये प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग यांना वाटप करण्यात आले. बजेट निधी वितरण प्रणाली. 7 जून 2022 रोजीच्या निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना यादी 2022 महाराष्ट्र : अर्ज, कागदपत्रे, पात्रता माहिती

नियामक अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी

  • हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे.
  • राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक राहण्याची शक्यता असल्याने, वितरीत केलेला निधी खर्च करताना, नियंत्रक अधिकाऱ्याने विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करून हा निधी खर्च करावा.
  • सध्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार मंजूर आराखड्यानुसारच निधी त्याच वर्षी खर्च होईल, याची काळजी घ्यावी.
  • तसेच खातेनिहाय उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल तसेच भौतिक उद्दिष्ट साध्य माहिती निधी वापर प्रमाणपत्र, संबंधित प्रादेशिक अधिकारी समाज कल्याण आयुक्त, संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय आणि विशेष अधिकारी यांना सादर करतील. प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला सहाय्यक विभाग आणि ग्रामविकास विभाग. तारखेपर्यंत पाठविण्याची दक्षता घ्यावी, असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयाबाबत अधिक माहितीसाठी आपण महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळआपण भेट देऊ शकता आणि अधिक माहिती पाहू शकता. त्याचप्रमाणे तुम्ही खालील लिंकवर जाऊन हा शासन निर्णय GR PDF देखील पाहू शकता.

Leave a Comment