13 कोटी 73 लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सरकार

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सन 2020-21 मध्ये वितरीत केलेल्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सर्वसाधारण प्रवर्गातील 13 कोटी 73 लाख 48 हजार 374 रुपयांचे वाटप करण्यात आले करण्याबद्दल 15 जून रोजीचा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना फक्त ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ यावर काम करत असून ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ही योजना 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयानुसार 2020-21 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात लागू केले गेले आहे.
या योजनेत केंद्र सरकारचा हिस्सा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा वाटा 40 टक्के असेल.

प्रधानमंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम वर्ष 2021-2025 संपूर्ण तपशील

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीसाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षात झालेला सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. त्यानंतर, 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने राज्याच्या हिश्श्यापेक्षा खर्च केलेली जास्तीची रक्कम राज्याकडून पुढील चार वर्षांत समान वाटा देऊन समायोजित केली जाईल.
उक्त योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, केंद्र सरकारकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना विविध अभ्यास अहवाल, प्रचार आणि प्रसिद्धी आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील इतर नियोजित बाबींसाठी पहिला हप्ता म्हणून. 9 कोटी 89 लाख 77 हजार रुपये हा निधी खर्च करण्यासाठी थेट (पीएफएमएस) प्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त कार्यालयाला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 30 मार्च 2021 त्यास शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षात लागू करणे 4,473 लाख रुपये इतका खर्चाचा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

PMEGP कर्ज योजना अर्ज फॉर्म 2021

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय 15 जून 2021

2020-21 या वर्षासाठी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी दिनांक 4-9-2020, दिनांक 19-3-2021 आणि दिनांक 24-3-2021 च्या पत्रांद्वारे राज्यातील अंमलबजावणी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेली एकूण रक्कम रु. 27 कोटी 57 लाख 77 हजार या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचे नियोजित वितरण खालीलप्रमाणे असेल.

229.534 लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचे वितरण 11 ऑगस्ट 2021 रोजी

तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, प्रशासकीय मंजूर निधीतून आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या सर्वसाधारण श्रेणीसाठी केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम आहे 13 कोटी 73 लाख 48 हजार 374 रुपये ही रक्कम असून तो निधी कृषी आयुक्तांना वितरित करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय 15 जून 2021 रोजी घेण्यात आला आहे.

Leave a Comment