10 कोटी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं शिष्यवृत्ती योजना निधी वितरित

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. आदिवासी घटक कार्यक्रमातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित अनुदान द्यायचे आहे. वित्त विभागाने सन 2021-22 साठी उपलब्ध आर्थिक निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावानुसार निधीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर मर्यादित निधीच्या वितरणाबाबत शासन विचाराधीन होते, त्यानुसार खालील शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

स्वयं शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय 16 जुलै 2021

  • आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रलंबित अनुदाने भरण्यासाठी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार. 10 कोटी 50 लाख या निधीचे वितरण आणि खर्च करण्यास १६ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
  • रुपये 1050.00 लाख (शब्दशः दहा कोटी पन्नास लाख रुपये फक्त) इतका निधी आयुक्त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून वितरित करण्यात आला आहे.
  • उपलब्ध केलेल्या तरतुदीनुसार, खर्च केलेल्या रकमेचा अहवाल, ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे त्यांचा तपशील, निधी वापराचे प्रमाणपत्र आदी संबंधित माहिती आदिवासी विकास विभागाकडे पाठवावी. पुढील निधीचा प्रस्ताव वापरता प्रमाणपत्रासह सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी योजना महाराष्ट्र-

Leave a Comment