भाऊसाहेब फंडकर फळबाग योजना PDF- MahaDBT पोर्टल शेतकरी योजना 2023

फळबाग लागवडीसाठी लाभार्थी पात्रता निकष –

 • फळबागा लागवड योजनेचा शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ मिळू शकतो. संस्थात्मक लाभार्थी लाभ घेऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मालकीची ७/१२ शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. संयुक्त खाते असल्यास, फळबाग लागवडीसाठी सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र आवश्यक असेल.
 • लाभार्थीची शेतजमीन कुल कायद्यांतर्गत समाविष्ट असल्यास, 7/12 च्या उतार्‍यावर कुल कायद्याचे नाव नमूद असल्यास, ही योजना लागू करण्यासाठी कुलाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.
 • सर्व श्रेण्यांतर्गत, ज्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यानंतर इतर शेतकऱ्यांचा विचार करता येईल.
 • निवड करताना प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग यांना प्राधान्य दिले जाईल.
 • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत फळबागा लागवडीसाठी अनुदानाचा लाभ दिला जाणार नाही.

फळबाग लागवड योजनेसाठी आवश्यक कामे –

A. शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे –

 • जमीन तयार करणे.
 • सेंद्रिय खत मिसळून खड्डे भरावेत.
 • रासायनिक खतांचा वापर करून खड्डे भरणे. आंतरमशागत
 • काटेरी झाडांना कुंपण घालायचे असेल तर ते करा. (पर्यायी)

b सरकारी अनुदानित कामे –

 • खड्डे खोदणे.
 • कलमे लावणे.
 • पिक संरक्षण कॅनो भरणे.
 • ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्यासारखी कामे 100 टक्के राज्य सरकारच्या अनुदानावर केली जाणार आहेत.

लहान जमीन शेतकरी योजना 2022

फळबाग लागवड योजनेसाठी अनुदान वाटपाचे निकष –

या योजनेतील लाभार्थी तीन वर्षांच्या आत 100 टक्के अनुदान देय आहे या तीन वर्षांच्या कालावधीत होईल ५०:३०:२० या रकमेत अनुदान देय राहील. अनुदानाचा तपशील खालील तक्त्यामध्ये दिला आहे

Leave a Comment